ممبران سئولاین 50GPD
ممبران 50gpd سیولاین
ممبران خانگی سیولاین
ممبران سئولاین 50GPD
ممبران 50gpd سیولاین
ممبران خانگی سیولاین

ممبران سئولاین ۵۰GPD


ممبران سئولاین 50GPD

ممبران سئولاین 50GPD ، از برندهای جدید ممبران در بازار ایران است که ورق ( sheet ) آن ، ژاپنی است

و در چین بسته بندی می گرددو علیرغم چینی بودن ، هم اکنون از ممبران های اسمز معکوس باکیفیت

بازار است که خوشبختانه هنوز نوع بدل و غیر اصلی آن وارد بازار نشده .