نمایش یک نتیجه

کیت سنجش سختی کل آب کاریزاب

115,000 تومان

کیت سنجش سختی کل آب کاریزاب

شرکت کاریزاب یکی از قدیمی ترین و معتبرترین شرکت ها در زمینه مبارزه با خوردگی و رسوبات در صنایع می باشد که چند نوع کیت برای سنجش سختی کل آب با توجه به میزان و دامنه سختی آن تولید نموده است.