تشخیص الکل طبی از الکل صنعتی

تشخیص الکل طبی از الکل صنعتی

تشخیص الکل طبی از الکل صنعتی الکل چیست ؟ تفاوت الکل های مختلف از نظر شیمیایی  قبل از هرچیز باید این نکته را خاطر نشان کنیم که از نظر علمی و شیمیایی الکل نام یک مادهخاص نیست بلکه یک طبقه از مواد شیمیایی آلی را الکل (...

ادامه مطلب